โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก บินตรงไทเป นั่ง Full Service

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines)

  • จอง : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562
  • เดินทาง : 4 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2562

ช่องทางการจอง

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

  • ราคาบัตรนี้ สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
  • ราคาบัตรนี้ สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines)
  • รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 kg.
  • รวมโรงแรมที่พักในเมืองเถาหยวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
  • ฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี
  • ฟรี! บัตร Shuttle Bus Day Tour เที่ยวเมืองเถาหยวนเส้นทางฮิต
  • ราคาบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น