โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแอร์มาเก๊า ราคาถูก บริการแบบ Full Service

สายการบินแอร์มาเก๊า AIR MACAU (NX)

  • จอง : วันนี้ - 28 ก.ย. 2562
  • เดินทาง : วันนี้ - 26 ธ.ค. 2562

ช่องทางการจอง

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

  • ราคาบัตรนี้ สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
  • รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องชั้นประหยัด 20 กก. ชั้นธุรกิจ 30 กก. และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง อนุญาตให้ 1 ชิ้น ไม่เกิน 7 กก.
  • ราคาบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น